Naar Home...
Naar Bevers...
Naar Esta's...
Naar Scouts...
Naar R.S.A....
Naar Jopi's...
Naar Goms...
Naar Leiding...

Sociale veiligheidsbeleid


Inleiding
Er is maatschappelijk, maar ook binnen scouting steeds meer aandacht voor sociale veiligheid, gedragsregels, gewenst en ongewenst gedrag. We werken binnen Scouting St. Jozef al jaren volgens geschreven en ongeschre-ven gedragsregels, gebaseerd op de gedragscode van Scouting Nederland, maar in de praktijk vooral volgend uit gezond verstand, fatsoen en overdracht van ervaren leiding naar nieuwe leiding.

Maatschappelijk en ook binnen Scouting Nederland bestaat echter steeds meer de wens om het sociale veiligheidsbeleid en daarbij behorende gedragsregels zichtbaar te maken om zo actief te laten zien dat we ze hebben en ernaar handelen.

Vandaar dat u onderstaand het sociale veiligheidsbeleid van Scouting St. Jozef kunt lezen, gebaseerd op de standaard van Scouting Nederland.

Inleiding Sociale Veiligheid:
We vinden het binnen Scoutinggroep St. Jozef belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting algemeen en Scoutinggroep St. Jozef in het bijzonder betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van >de gedragscode van Scouting Nederland die je via onze website kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode en hebben deze gedragscode ondertekend.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die we getroffen hebben om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Bij start van nieuwe leiding of bestuurslid vragen we een VOG aan. Hoewel niet wettelijk verplicht vragen we elke 5 jaar een nieuwe VOG aan.
Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.


Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Voor vertrouwenskwesties waarvoor je niet bij de leiding of het bestuur terecht kan, kun je contact opnemen met vertrouwenspersonen van Scouting Nederland: Deze vertrouwenspersonen maken deel uit van het landelijk opvangteam van het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland. Deze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, hebben ervaring in de hulpverlening en ervaring met vertrouwenskwesties.

Mocht u over bovenstaande vragen / opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met het verenigingsbestuur ().

Gedragscode Scouting Nederland


Download hier: www.st-jozefgroep.nl/downloads/gedragscode-scouting-nederland.pdf